طراحی و پیاده سازی سیستم ارتباطات و مدیریت یکپارچه

امروزه فراهم نمودن بسترهای نوین ارتباطی در لحظه در سطوح مختلف و ایجاد محیط‌های ارتباطی یکپارچه در قالب یک سیستم مجازی با هدف افزايش قابليت‌هاي سازمان، صرفه جويی در هزينه و زمان و انرژی، بهبود عملکرد، تصميم‌گيري بهتر و نهایتا دستيابي به مزيت رقابتي به عنوان یکی از ملاحظات مدیریتی در هر سازمان مورد توجه می‌باشد.

 

در دهه کنونی، ارتباطات یکپارچه و دسترسی بدون وقفه به اطلاعات به شکل یک پدیده اصلی و تأثیرگذار در کلیه امور سازمانها و حتی زندگی افراد مد نظر می‌باشد. در واقع از یک سو اهمیت دسترسی به اطلاعات و ارتباطات در لحظه، بدون محدودیت زمانی و مکانی و از سوی دیگر روند رو به رشد تکنولوژی‌های مختلف در این سطح، گسترش سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی و در دسترس عموم قرار گرفتن این سیستمها، منجر به افزایش اهمیت بستر ارتباطی یکپارچه شده است.

 

سیستم ارتباطی یکپارچه امکان تلفیق تمامی راهکارهای ارتباطی از جمله داده‌های صوتی، تصویری و متنی را در قالب یک بستر مجازی از طریق بستر ارتباطی شبکه‌های کامپیوتری که امروزه معمولا برای دسترسی به شبکه‌های اینترنت و اینترانت استفاده می‌گردد، فراهم می‌سازد.